Oceń Podstawówkę
Oceń Podstawówkę

Regulamin serwisu§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z elektronicznej aplikacji Ocenpodstawowke.pl zwanym dalej SERWISEM, a w szczególności uprawnienia użytkowników Ocenpodstawowke.pl.
 2. Podmiotem świadczącym usługi elektroniczne w serwisie i przetwarzającym dane jest Konrad Krawczuk.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Ocenpodstawowke.pl oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Ocenpodstawowke.pl z tytułu świadczenia usług. Aktualny regulamin znajduje się pod adresem http://www.ocenpodstawowke.pl/regulamin.
 2. Serwis / Portal / Ocenpodstawowke.pl – aplikacja znajdująca się pod adresem www.ocenpodstawowke.pl umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz ocenianie podstawówek, publikację zdjęć wraz z ich ocenianiem i komentowaniem.
 3. Użytkownik – użytkownikiem portalu jest każda osoba korzystająca z serwisu, niezależnie od faktu posiada konta.
 4. Użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny i aktywował swoje konto zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości wysłanej pod wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 5. Administrator – osoby wyznaczone przez Ocenpodstawowke.pl, posiadające prawa do edycji oraz kasowania treści łamiących regulamin serwisu.
 6. Usługi – wszystkie czynności, jakie umożliwia serwis: ocenianie oraz komentowanie podstawówek i ocen podstawówek; publikowanie, ocenianie oraz komentowanie fotografii i ich ocen.
 7. Korzystanie z serwisu – wykonywanie przez użytkownika jakiejkolwiek z usług serwisu.

§ 3 Warunki korzystania z serwisu

 1. Użytkownikiem i użytkownikiem zarejestrowanym serwisu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych albo uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownik korzystający z serwisu wyraża zgodę na wszystkie warunki regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Użytkownik dokonujący rejestracji ma obowiązek podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym, które identyfikują wyłącznie osobę dokonującą rejestracji. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi imionami i nazwiskami. 
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym do jego korzystania. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do Konta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Koncie dokonane przez osobę nieuprawnioną.
 5. Użytkownika zarejestrowany może w każdej chwili edytować swoje dane korzystając z formularza edycji danych dostępnego po zalogowaniu się w serwisie. Podawane przez użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej i są one dostępne dla osób korzystających z Internetu oraz są indeksowane przez wyszukiwarki. Jedynie adres e-mail jest utajniony.
 6. Użytkownik niezarejestrowany ma możliwość usunięcia swojej oceny i komentarza poprzez przesłanie wiadomości z taką prośbą na adres e-mail kontakt@ocenpodstawowke.pl
 7. Użytkownik może usunąć swoje konto z serwisu za pomocą funkcji ‘usuń konto’ dostępnej po zalogowaniu w serwisie. Usunięcie konta nastąpi po potwierdzeniu polegającym na użyciu adresu www przesłanego w potwierdzającej wiadomości e-mail.
 8. Użytkownik udziela serwisowi prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej oraz ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą takich materiałów i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową. Za zgodę uważa się akceptację regulaminu.
 9. Ocenpodstawowke.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika i jakiejkolwiek treści powstałej w związku z korzystaniem przez niego z Usług serwisu.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Użytkownik publikując zdjęcie w serwisie Ocenpodstawowke.pl udziela niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony do tej fotografii, obejmującej prawo do jej rozpowszechniania na stronach Serwisu, a także korzystania w ramach promocji Serwisu tzn. powielanie i rozpowszechnianie w postaci banera, plakatu, ulotki.
 2. Licencja może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, wypowiedzenie licencji jest dokonywane poprzez usunięcie fotografii przez Użytkownika. Użytkownik może po usunięcie ponownie przedstawić zdjęcie do publikacji w Serwisie.
 3. Licencja nie uprawnia Użytkowników i innych osób do korzystania z fotografii opublikowanych przez innych Użytkowników na innych stronach internetowych lub w jakikolwiek inny sposób poza serwisem Ocenpodstawowke.pl.
 4. Użytkownik udziela Serwisowi prawa nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania w prezentacji oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego treści przedstawionych jako fragment szerszej całości np. wizualizacji Serwisu i jego usług.
 5. Administracja może usuwać z serwisu zdjęcia umieszczone przez Użytkownika bez posiadania do nich praw autorskich lub zezwolenia na ich publikację. Od decyzji administratora nie przysługuje odwołanie.
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do ingerencji w dane użytkownika w celu usunięcia zakłóceń lub problemu w funkcjonowaniu Usług.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Ocenpodstawowke.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisie przez użytkownika. Dotyczy to również wiadomości wysyłanych do wiadomości za pomocą formularzy kontaktowych. Osoby wysyłające wiadomości naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź działanie na szkodę wywołane jego aktywnością w Serwisie, w szczególności ujawnienie informacji poufnych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych.
 3. Ocenpodstawowke.pl zastrzega, iż korzystanie z serwisu i usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w serwisie informacje nie są objęte gwarancją, co do ich poprawności i zupełności.
 4. Ocenpodstawowke.pl nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych usług i produktów bezpłatnych.
 5. Ocenpodstawowke.pl nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania serwisu w całości albo jakiejkolwiek wydzielonej części.

§ 6 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest podmiot świadczący usługi. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane mogą być udostępniane wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2. Każda osoba, której dane osobowe znajdują się w Serwisie ma prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Ocenpodstawowke.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. Ocenpodstawowke.pl zobowiązuje się do powiadomienia drogą elektroniczną o istotnych zmianach w Regulaminie tych Użytkowników, których zmiana dotyczy. Wiadomość ta może zostać dołączona do innej wiadomości wysyłanej przez Serwis.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za brak dostępu do poczty elektronicznej pod adresem, jaki użył w trakcie korzystania z Usług serwisu, oraz wynikające z tego faktu skutki polegające na nieotrzymania powiadomienia o zmianie regulaminu określonego w §7.2.
 4. Użytkownik ponosi także ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu określonego w §7.2 z przyczyn niezależnych od Ocenpodstawowke.pl (np. awaria systemu pocztowego).
 5. Użytkownik zarejestrowany zostanie powiadomiony o zmianie regulaminu poprzez wyświetlenie wiadomości po zalogowaniu się do Serwisu. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z nowym brzemieniem regulaminu i akceptację regulamin. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta po zalogowaniu i przed zaakceptowaniem nowego brzmienia regulaminu.
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wejścia w życie, chyba że w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Użytkownik wypowie uczestnictwo w serwisie. Wypowiedzenie może być dokonane drogą elektroniczną wyłącznie z adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz potwierdzone w formie pisemnej.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2009 r.